Incasso

Een incasso is eigenlijk een toestemming aan een bedrijf of vereniging om jouw bank te verzoeken om een bepaald bedrag van jouw rekening te halen ter betaling van een openstaande schuld. Op die manier moet jij bijvoorbeeld niet langer maandelijks de opdracht geven aan je bank om je energiefactuur te betalen.

Er bestaan verschillende soorten incasso’s in Nederland. Het type zal dan ook steeds op je bankafschrift aangegeven zijn. Iedere soort incasso heeft zijn eigen werkingsregels en kenmerken. Sinds 2014 moet men gebruik maken van SEPA-incasso’s. Hieronder een overzicht:

Regeling voor 2014

  • Eenmalige machtiging: Je geeft een eenmalige toestemming om een incasso uit te voeren. Het bedrijf kan enkel voor die betaling de bank machtigen, eventueel in verschillende keren indien het gaat om een betaling in termijnen. Een eenmalige machtiging kan je enkel laten terugboeken indien het om een onterechte afboeking gaat en dit binnen een termijn van 5 werkdagen.
  • Doorlopende machtiging (Algemeen): Deze machtiging geldt voor verschillende betalingen. Je terugboekingsrecht is uitgebreider en loopt binnen een termijn van 56 dagen, ongeacht of de boeking al dan niet onterecht was.
  • Doorlopende machtiging (Kansspelen): Wijkt af van de gewone doorlopende machtiging omdat je hier geen terugboekingsrecht hebt, tenzij de afboeking onterecht was (dan verloopt het terugboekingsrecht zoals bij een eenmalige machtiging).

Regeling na 2014

  • SEPA-incasso Algemeen Eenmalig: Het betreft een eenmalige machtiging waarbij je een terugboekingsrecht van 56 dagen bezit, zoals bij een doorlopende machtiging. Het gaat om eurobetalingen binnen het SEPA-gebied.
  • SEPA-incasso Algemeen Doorlopend: Ook hier gaat het om eurobetalingen binnen het SEPA-gebied. De machtiging is doorlopend geldig en net zoals bij de doorlopende machtiging heb je een terugboekingsrecht van 56 dagen.

Hoe werkt de nieuwe Europese incasso?
De SEPA-incasso toont grote gelijkenissen met de vroegere incasso’s in Nederland, echter werd de storneringstermijn voor eenmalige incasso’s ook opgetrokken tot 56 dagen.

Bij een SEPA-incasso zijn nog steeds vier partijen betrokken, namelijk de crediteur (+ zijn bank) en de debiteur (+ zijn bank). Het incassoproces kan in twee delen opgesplitst worden, namelijk het mandaatproces (het aanbieden van de machtiging en het vaststellen van de opdracht) en het inningsproces ( het innen van het bedrag).

Het mandaatproces
Binnen dit proces krijgt de debiteur de vraag om een machtiging te ondertekenen voor een Europese incasso. Indien de crediteur deze machtiging verkrijgt, zal hij deze (inclusief de gegevens en de kenmerken ervan) moeten ingeven in het Mandaat Management System.

Het inningsproces

Minimaal veertien dagen voor de uitvoering van de incasso, zal de crediteur een vooraankondiging moeten sturen naar de debiteur. De crediteur zal zal ook enkele dagen voor de incassodatum een opdracht naar zijn bank moeten sturen, de termijn hiervoor bedraagt:

  • 1 werkdag bij een zakelijke incasso;
  • 2 werkdagen bij een volgende doorlopende incasso (niet zakelijk);
  • 5 werkdagen bij een eerste incasso (niet zakelijk);

De bank van de crediteur zal de opdracht moeten valideren en na validatie doorsturen naar de bank van de debiteur. Op de incassodatum zal de bank van de debiteur het bedrag incasseren en de debiteur hiervan informeren via een afschrift.


De voordelen van de incasso

Steeds meer Nederlanders maken gebruiken van de incasso om hun rekeningen te betalen. Dat is ook logisch, want uiteindelijk is dat de makkelijkste en meest gebruiksvriendelijke manier van betalen. Voor wie twijfelt zetten we de voordelen van de incasso eens op een rijtje.

1. Al uw betalingen verlopen voortaan automatisch. U hoeft slechts één maal een machtigingsformulier te ondertekenen.
2. U bent nooit te laat met betalen en loopt dus nooit het risico op onverwachte extra kosten.
3. Veilig: de incassant zal u altijd tijdig moeten laten weten wanneer hij een opdracht geeft om geld van uw rekening te laten halen. Meestal zal ook de bank via zijn internetomgeving een melding geven. Bovendien zijn er tal van controlemechanismen ingebouwd om u te beschermen.
4. Digitaal: Bij de meeste banken kan u tegenwoordig ook digitaal een machtiging afgeven. Handmatige ondertekening en extra papierwerk is zo volledig overbodig, wat de incasso nog gebruiksvriendelijker maakt.
5. Controle: u behoudt altijd de controle. U kan de opdracht van de incassant nog tot de laatste werkdag weigeren.
6. Terugboekingsrecht: indien er onterecht een incasso van uw rekening werd afgeschreven, kan u dat eenvoudig storneren. Dit kan tegenwoordig vaak via de internetomgeving van uw bank.

Zoals u merkt is de incasso over de jaren heen uitgegroeid tot een veilig en betrouwbaar betaalmiddel. Uw betalingen gebeuren automatisch en tijdig, terwijl u op beide oren kan slapen.


De incasso voor consumenten
De incasso is een machtiging aan een bedrijf om al dan niet periodiek een bepaald geldbedrag van je bankrekening te laten afschrijven. Deze machtiging dient schriftelijk te gebeuren, maar kan bij de meeste banken intussen ook al digitaal.

Het is met andere woorden de bank van de machtigingshouder die de opdracht zal doorgeven. Toch sta jij niet helemaal buitenspel: de incassant zal je steeds moeten verwittigen indien er een nakende opdracht is en daarbij heb jij steeds het recht om die opdracht te weigeren. Ook indien de opdracht reeds uitgevoerd werd heb je nog steeds een zogenaamd stornerings- of terugboekingsrecht.

De wetgever heeft bovendien een systeem uitgebouwd om de nodige controle te behouden en de veiligheid van de incasso’s te waarborgen. Indien een incasso onterecht uitgevoerd werd, dan zal jouw bank een zogenaamde MOI-procedure (Melding Onterechte Incasso opstarten met de bank van de incassant. Binnen deze procedure zal niet enkel gecontroleerd worden of de machtiging geldig was, maar ook of de incasso zelf te verantwoorden is. Indien het effectief gaat om een onterechte incasso, dan zal je gewoon het bedrag terugkrijgen. Ook Equens houdt toezicht en kan indien nodig een incasserend bedrijf afsluiten voor toekomstige automatische incasso’s.

Als consument bent u bovendien extra beschermt. De Betaalvereniging Nederland heeft het over 10 consumentenbeschermende maatregelen. Het zijn 10 verschillende mogelijkheden voor rekeninghouders om zich te beschermen tegen ongewenste incasso’s. Samengevat zijn dit de 10 CBM’s:
1. Alertering: de consument moet een melding krijgen van zijn bank en dat 5 dagen voor de eerste afboeking;
2. Weigering: de consument kan na deze alertering de incasso weigeren;
3. Stornering: de consument heeft een terugboekingsrecht;
4. MOI: Bij onterechte transacties heeft de consument tot 13 maanden de tijd om een terugboeking aan te vragen;
5. Algehele incassoblokkade: de consument heeft de mogelijkheid om zijn rekeningen niet open te stellen voor incasso’s;
6. Selectieve incassoblokkade: de consument heeft de mogelijkheid om incasso’s van specifiek bepaalde bedrijven niet toe te staan;
7. Maximale frequentie: de consument kan een maximale frequentie per machtiging instellen;
8. Maximaal bedrag: de consument kan een maximum bedrag per machtiging instellen;
9. Combinatie maximale frequentie en maximaal bedrag is mogelijk ;
10. Goedkeuringslijst: de consument geeft op deze lijst aan welke incassanten van deze rekening mogen incasseren;

Het moge duidelijk zijn dat het incassosysteem naar consumenten toe zeer veilig en gebruiksvriendelijk is. Naar onze mening zal de incasso in de toekomst dan ook enkel aan belang winnen: gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en efficiëntie zijn de speerpunten van de incasso’s van vandaag.

This div height required for enabling the sticky sidebar